ปฎิทินกิจกรรม
 ข้อมูลศิษย์เก่า
 ชื่นชมยินดี
  ประวัติโรงเรียน
  นโยบาย
  วิสัยทัศน์
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  โครงสร้างการบริหาร
  เป้าหมายปี 2551-2553
  เพลงประจำโรงเรียน
  ประวัติผู้ก่อตั้งโรงเรียน
  ระเบียบการรับสมัคร
  ระดับปฐมวัย
  ระดับประถมศึกษา
  แผนที่โรงเรียน
  พระคำนำพระพร
  ข้อคิดหนุนจิต - ชูใจ
  ผู้ปกครองเครือข่าย
  อดีตผู้บริหาร
  ผู้บริหารปัจจุบัน
  กรรมการบริหารโรงเรียน
  กรรมการบริหารภายใน
  คณะครู-บุคลากร
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

3

2

1

1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

1.1  มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย

 

 

 

1.2  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา

 

 

 

1.3  แสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

 

2.  ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1  ประพฤติตามระเบียบการสอนและไม่ลอกการบ้าน

 

 

 

2.2  ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง

 

 

 

2.3  ประพฤติ  ปฏิบัติตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น

 

 

 

3.  มีวินัย

3.1  เข้าเรียนตรงเวลา

 

 

 

3.2  แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ

 

 

 

3.3  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน / ห้องเรียน

 

 

 

4.  ใฝ่เรียนรู้

4.1  แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 

 

 

4.2  มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ

 

 

 

4.3  สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล

 

 

 

5.  เป็นอยู่อย่างพอเพียง

5.1  ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด

 

 

 

5.2  มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ

 

 

 

5.3  ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

 

 

 

6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

6.1  มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

6.2  มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ

 

 

 

7.รักความเป็นไทย

7.1  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

 

 

 

7.2  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

 

 

 

8. มีจิตสาธารณะ

8.1  รู้จักการให้เพื่อส่วนรวมและเพื่อผู้อื่น

 

 

 

8.2  แสดงออกถึงการมีน้ำใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

 

 

 

8.3  เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเมื่อมีโอกาส